Na palube jednorožca - Úvod :

V novodobej histórii sa čoraz viac prehlbujú bariéry medzi rôznymi skupinami ľudí, vytvára sa priepasť medzi svetom bohatstva a chudoby. Na hranicu ohrozenia sa dostáva mnoho jednotlivcov, ale i rodín. Rodičia často krát nedokážu poskytnúť svojim deťom štandard, ktorý by potrebovali, aby sa bezproblémovo zaradili do spoločnosti, do podmienok života majority. Vstupom Slovenska do EÚ, kedy sa naša spoločnosť otvorila okolitému i vzdialenejšiemu svetu, sa tak ako i inde vo vyspelých krajinách začal objavovať pojem Inklúzia, ktorá zahŕňa: rovnoprávnosť, socializáciu ľudí s rovnakými právami a možnosťami, ktorá má viesť k vzájomnej tolerancii, spokojnosti a k istotám spolu existencie ľudí s postihnutím a ľudí bez postihnutia, ako aj ľudí zo socialno - znevýhodnených prostredí, taktiež nadaného človeka pre určitú oblasť. Preto je nevyhnutné vytvárať priestor pre sebarealizáciu všetkých ľudských bytostí, pre širokú spoločnosť či už vo vlastnej krajine alebo v širokom svete. Vytvárať možnosti pre skutočnú, nie iba formálnu rovnoprávnosť a partnerstvo. Podporovať rovnoprávny prístup vo vzdelávaní detí a mládeže, pomáhať eliminovať vylúčenie so spoločnosti, spôsobenú odlišnými schopnosťami, či na základe rasovej, jazykovej, náboženskej a inej odlišnosti.

Hlavný cieľ projektu :

Cieľom projektu je skvalitnenie života detí a mládeže zo socio znevýhodneného prostredia pomocou zásad inkluzívnej, prosociálnej, multikultúrnej výchovy a ich integrácia do "zdravého" prostredia.Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) definuje dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia ako "dieťa alebo žiak žijúci v prostredí, ktoré vzhľadom na sociálne, rodinné, ekonomické a kultúrne podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj mentálnych, vôľových, emocionálnych vlastností, nepodporuje jeho socializáciu a neposkytuje mu dostatok príjemných podnetov pre rozvoj osobnosti. Nepriaznivá ekonomická situácia predstavuje živnú pôdu pre sociálne problémy v rodine. Deti zo znevýhodneného prostredia sú rizikovou skupinou. Tieto deti nemajú prístup rozvíjať svoje nadanie, potreby, zvedavosť - či už kvôli ekonomickej alebo inej ťaživej situácii  (rodinnej, či náhradnej starostlivosti). Stavia sa do pozície rizikovej, kde nedostatok prirodzených činností, prirodzeného poznávania okolitého sveta a najmä komunikácia v prirodzenom rodinnom prostredí  nemá dostatočný dopad na celkový harmonický vývoj dieťaťa.

Cieľová skupina:

Nadané deti zo sociálne slabšieho prostredia z Bratislavy.

Výber detí bude prebiehať v spolupráci s odborom školstva a sociálnych služieb na príslušnom Mestskom úrade. Počet detí je limitovaný kapacitou všetkých troch kurzov.

Inklúziu, socializáciu a integráciu detí zo socio-znevýhodneného prostredia dosiahneme prácou s deťmi v skupine, kde si osvoja základné zručnosti, rozvinú svoje schopnosti a hravou formou sa začlenia do kolektívu.

Pre cieľovú skupinu detí zo socio-znevýhodneného prostredia sme zvolili organizáciu nasledovných kurzov, ktorých absolvovanie sa z našich skúseností a skúseností iných organizácií javí ako najvhodnejší variant pre posilnenie sebavedomia detí a získanie stability v ich prirodzenom sociálnom prostredí.

Kurz HERECTVA, KREATIVITY A SPOLOČENSKÉHO TANCA

Mnohé deti zo socio-znevýhodneného prostredia čelia či už násiliu v podobe agresivity rodiča voči druhému rodičovi, rodiča voči deťom, alebo šikane v rámci školského prostredia v ktorom sa pohybujú. Osvojením základných princípov ochrany zdravia môžeme prispieť k väčšej istote detí. Ponúkneme im možné riešenia rôznych krízových situácií, spôsoby pomoci pri javoch ohrozujúcich život a zdravie. Dnešný moderný svet je plný techniky. Počítače, Tv, herné konzoly, MP3 prehrávače... na nás útočia zo všetkých strán. A práve táto technika sa často stáva verným spoločníkom našich detí. Niektoré deti majú dokonca z prírody strach, pretože je to pre nich neznáme prostredie.  Je dokázané, že pobyt v prírode deti obohacuje vo všetkých možných smeroch. U detí sa rozvíja hrubá i jemná motorika, predstavivosť, sebaovládanie,  príroda poskytuje deťom relaxáciu, pôsobí priaznivo na zkľudnenie hyperaktívnych detí, rozvíja sociálne vzťahy medzi deťmi.   Preto sa všetci snažme, aby z našich detí nevyrástli „betónoví väzni“, ale plnohodnotné zdravé bytosti.  Počas kurzu zároveň nadobudnú postoj spolupatričnosti a vzájomnej pomoci, rozšíria svoje komunikačné - vyjednávacie schopnosti a motorickú zručnosť. Osvoja si zásady bezpečného správania sa, aj zodpovednosti k sebe a ostatným osobám. Deti zo socio-znevýhodneného prostredia zväčša len prežívajú svoj život v mantineloch, ktoré im život ponúka. Považujeme za potrebné podporiť ich všestrannú kreativitu, talent a nadanie detí. Rozvíjať grafomotoriku, vyjadrovacie a komunikačné schopnosti i komplexný rozvoj poznávacích procesov prostredníctvom zážitkových a umeleckých tvorivých aktivít.  Dieťa by nemalo pociťovať menejcennosť a malo by získať sebaistotu a radosť zo života. Uvedenými kurzami prebudíme v deťoch radosť z pohybovej aktivity, tvorivosť, nadanie, rozvinieme komunikačné zručnosti a schopnosť sebavyjadrenia.

Realizácia projektu:

Je rozdelená na štyri fázy:

Prvá fáza / KURZY / Bratislava – december – jún

Druhá fáza / JARNÉ SÚSTREDENIE /Skalka  – február

Tretia fáza / MDD - HAPPENING / Bratislava – 29. máj

Štvrtá fáza / LETNÝ TÁBOR / Slovensko – júl – august

V prvotnej fáze realizácie projektu, počas prvej aktivity (organizácia kurzov) deti získajú teoretické základy v rámci príslušnej témy kurzu. V rámci uvedenej aktivity sa vytvorí divadelné predstavenie, ktoré bude obsahovať prvky zhromažďujúce všetky kurzy. Predstavenie tak nadobudne aj vzdelávací charakter. V nasledujúcej aktivite si deti prehĺbia získané vedomosti v externom prostredí počas sústredenia. Cieľom aktivity je vymaniť deti z ich prirodzeného sociálneho prostredia a poskytnúť im priestor, kde sa budú cítiť bezstarostne, neohrozene a kde môžu naplno rozvinúť nadobudnuté schopnosti. Tretia fáza projektu bude venovaná Záverečnému happeningu, kde absolventi kurzov odprezentujú naučené. Nuž a v ostatná aktivita je formou odmeny za celoročnú prácu v Letnom desať-dňovom tábore vo Vysokých Tatrách, alebo na inom nádhernom mieste na Slovensku. Výsledky navrhnutých aktivít budú komunikované verejnosti prostredníctvom web stránky žiadateľa.  V prípade pozitívnych ohlasov sa bude žiadateľ snažiť organizovať podobné projekty aj v budúcnosti a zabezpečiť prenos know-how projektu a jeho výsledkov prostredníctvom publicity na web stránke. Spätná väzba širokej verejnosti sa získa na základe písomného prieskumu formou anketových lístkov distribuovaných počas každého verejného prezentovania projektu a jeho výsledkov (počas vyššie uvedených akcií).

Ciele projektu :

Úspešná realizácia projektu bude mať za následok:

*  Skvalitnenie života detí a mládeže kreatívnym akcentovaním zásad podpory a rozvoja  zdravia so zásadami inkluzívnej, prosociálnej, multikultúrnej výchovy

*  Pozitívnu zmenu správania sa detí k rovesníkom, vrátane k deťom znevýhodneného sociálneho  prostredia,

*  Variabilné motivovanie detí, prehĺbenie ich poznania, ovplyvnenie správania sa pri ochrane a podpore vlastného zdravia, zdravia rodiny a najbližšej komunity, aby ich poznatky boli prostriedkom rozvíjať sa v živote

*  Prelomiť jazykové, komunikačné, rasové, náboženské bariéry v komunite, rodine, s rovesníkmi,

*  Podporiť sebarealizáciu detí a mládeže a eliminovať strach z neznámeho - zvýšiť sebavedomé kooperovanie detí v skupine i jednotlivo-tréning nácvik jednoduchých zručností pri riešení simulujúcich, viackrokových problémových úloh.

Prvá fáza - KURZY:

Kurzy budú prebiehať počas siedmych mesiacov (december 2016 – jún 2017) 1 krát týždenne po 90 minút a budú sa konať v Bratislave v priestoroch DK Ovsište v tanečnej škole Dance Cool. V každom kurze je kapacita 10 detí vo vekovej kategórii 7 – 14 rokov - 26 lekcií
 

KURZ HERECTVA

Zaručujeme lektora z prostredia divadla  a televízie. A originálnu jedinečnosť kurzu, ktorá ešte na Slovensku nevznikla. V tomto ročníku bude deti počas kurzu viesť herečka Elene Podzámska.

Hlavné ciele kurzu :

ü  oboznamovať sa s metódami výučby, ktorá sa využíva pri výchove hercov na umeleckých školách, konzervatóriách

ü  absolvovať teóriu divadla ,javiskový pohyb, reč, herecké etudy, prácu s textom, prednes

ü  pohybovo vyjadriť svoje pocity a zážitky

ü  navštíviť divadelné predstavenie a absolvovať jednu lekciu  s hereckou osobnosťou a absolvovať exkurziu v profesionálnom divadle

ü  rozvíjať komunikačné schopností bez zábran a rozvíjať si aktívnu a pasívnu slovnú zásobu a argumentáciu

ü  zvyšovať sebavedomie, originálnosť, jedinečnosť

ü  empaticky riešiť simulované role, úlohy jednotlivo i v skupinách a adaptovať sa v prostredí (javisko) pred obecenstvom, v spoločenstve

Záverečné hodnotenie kurzu :

Možnosť registrácie v Castingovej agentúre . Dieťa získa tieto kompetencie: teoretické znalosti z oblasti divadla, sebavedomé vystupovanie a komunikačné schopnosti bez zábran.

Lektor : Elena Podzámska

 

KURZ KREATIVITY

Inklúzia v umení a umením

 

Cieľ: Podporiť všestrannú kreativitu, talent a nadanie detí. Rozvíjať grafomotoriku, vyjadrovacie a komunikačné schopnosti i komplexný rozvoj poznávacích procesov prostredníctvom zážitkových a umeleckých tvorivých aktivít. 

Čiastkové ciele: Samostatne tvorivo vyjadriť svoje myšlienky, predstavy a pocity a naučiť sa spolupracovať pri riešení problémov. Tvorivo a kriticky myslieť.

Popis: Jednotlivé lekcie deti zavedú do histórie i súčasnosti umenia, dajú možnosť vyskúšať si rozličné techniky výtvarnej tvorby cez experimentovanie s farbami, kresbu, akvarel, koláže, asambláže, modelovanie, plošné a priestorové vytváranie a konštruovanie, hru s textami a písmom, spracovávať textový materiál, textilnú tvorbu, výrobu šperkov, maňušiek, rekvizít......

Metódy: KEMSAK, Kritické myslenie, pojmové mapovanie, synaktika, tvorivé písanie, experimentovanie, žážitkové učenie, tvorivá dramatika. brainstorming, kooperatívne učenie, portfoliá prác, autoevalvačné metódy

1.     Zoznámte sa s umením / diskusia a práca s PC prezentáciou v Power pointe – Z minulosti do súčasnosti umenia, knihami o umení...../

2.     Kreslíme rôznym grafickým materiálom / diagnostika, grafomotorika, úchop grafického materiálu, zraková a motorická pamäť, psychomotorika a vizuomotorika, lateralita, predstavivosť, pozornosť, vnímanie....../

3.     Farba a emócie / Obraz: Max Kandinskij – Kruhy, farba,farba a emócie,  základné delenie farieb, komplementárne farby, miešanie a experimentovanie s farbou, pokusy, otláčanie rúk a materiálov............/

4.     Farebná jeseň / vychádzka k Dunaju, estetické vnímanie krás jesennej prírody , zber prírodnín........../

5.     Jesenné premeny / kreatívne využitie prírodného materiálu, výtvarné, pracovné dotváranie a tvorba textov ......../

6.     Koláže asambláže / téma ľubovoľná a textová tvorba /

7.     Exkurzia / podľa aktuálnej ponuky Bibiany, SNG, VŠVU....... /

8.     Vychádzka  / umelecké skvosty starej Bratislavy....... /

9.     Bratislava  / tvorba textov, výtvarné spracovanie témy ľubovoľnou technikou, suvenír z Bratislavy, pohľadnice...../

10.   Hlina  / základné techniky spracovania, vaľkanie, hnietenie, krájanie, otláčanie, spájanie... /

11.   Figurálna tvorba z hliny/ anjelik, zvieratká, darčeky k Vianociam.../

12.   Vianočné dielničky a trhy / spoločné stretnutie detí a rodičov /

13.   Návšteva keramického ateliéru, ukážka práce a vypaľovanie

14.   Hudba, text a farba / muzikoterapia, artterapia, voľné vyjadrenie emócií textom i výtvarným umením /

15.   Textilná tvorba 1. / tvorba námetov, pojmové mapy, textové osnovy príbehov, strihanie, šitie, lepenie, práca v rovine i priestore, hry a dramatizácie s výrobkami ....../

16.    Textilná tvorba 2. / dotváranie a tvorivá dramatika s vyrobenou rekvizitou......./

17.   Telo ako vyjadrovací priestor - módny návrhár, návrhárka 1. / maľovanie na tvár, maskovanie, výroba masiek, kostýmov, hranie rolových hier, písanie textov, prezentácia módnej tvorby /

18.   Telo ako vyjadrovací priestor - módny návrhár, návrhárka 2. / výroba šperkov, kresba na textil, líčenie, módne účesy, dokončovanie kostýmov a príprava módnej prehliadky  - využitie  technického, či odpadového materiálu /

19.   Malé rozprávkové snenie 1. / tímová práca na tému vymyslenej rozprávky, spracovanie textu, po výtvarnú výrobu a umeleckú prezentáciu výtvorov – aj s hudbou....../

20.  Malé rozprávkové snenie 2.

21.   Malé rozprávkové snenie 3.

22.  Vychádzka: Kamene a kamienky / vychádzka do prírody so zberom prírodného materiálu a tvorenia v prírode..../

23.   Prečaruj si kamienok / umelecky dotvárať a maľovať na kamene.../

24.  Vychádzka: Najväčší umelec – príroda / s fotoaparátom do prírody, skicár v prírode, čo dokážeme s hlinou, kresba do pôdy, stopy vody, farebná škála kvetov, básnici prírody........../

25.  Všade samé informácie –sú noviny minulosť? / skladanie, strihanie, obrázkové čítanie, tvorba novín a časopisu, využitie IKT a médií....../

26.  Vyrábame kulisy / práca s kartónom a farbami , práca s plachtou a farbami..../

27.  28.29. Dotváranie prác a  príprava na vernisáž, autoevalvácia......

Vernisáž umeleckých výtvorov na akcii v Sade Janka Kráľa dňa 29. Mája 2017.

Lektor: Naďa Sěvská

KURZ SPOLOČENSKÉHO TANCA   

Tanečná škola DanceCool vznikla v roku 2012. Hlavné zameranie je na výučbu spoločenských tancov. Dbajú o kvalitu poskytovaných  služieb a príjemnú atmosféru vo svojich priestoroch. K tomu nepochybne prispieva mladý tím lektorov, ktorí sú diplomovaní a študovaní v oblasti spoločenských tancov a ktorí vyučujú podľa osnov vytvorených na základe predchádzajúcich skúseností z oblasti výučby detí aj dospelých. Vyučujú podľa štandardov svetovej tanečnej federácie WDSF (World Dancesport Federation). Katarína Štumpfová je zakladateľka DanceCool a lektorka tohto kuru.

Hlavné ciele kurzu :

ü  Tréningové jednotky sú tiež zamerané na osvojenie si správneho držania tela, koordináciu pohybu a rytmiku.

ü  Budovanie krokovej pamäti a rytmického cítenia využívaním rôznych cvičení a hier.

ü  Deti sa počas výučby naučia aj základné kroky niektorých spoločenských tancov.

ü  Deti v tomto kurze sú vedené k rešpektu k opačnému pohlaviu a slušnému správaniu.

Záverečné hodnotenie kurzu :

Záverečné vystúpenie na pódiu pred širokou verejnosťou. Dieťa získa tieto kompetencie: psychomotorické a získa základy prvkov klasického a moderného tanca, pohybovú improvizáciu v tanci.

Lektor : Katarína Štupfová DanceCool  

Druhá fáza:

JARNÉ SÚSTREDENIE na Krahuliach pri Kremnici sa uskutoční v termíne jarných prázdnin Bratislavského kraja, teda koncom februára 2017 - 6 dní v hotely STRED EURÓPY. V nasledujúcej aktivite si deti prehĺbia získané vedomosti v externom prostredí počas sústredenia. Cieľom aktivity je vymaniť deti z ich prirodzeného sociálneho prostredia a dostať ich do prostredia, kde môžu naplno rozvinúť nadobudnuté schopnosti. Sústredenie prebieha formou intenzívneho zážitkového vzdelávania postaveného na určitej forme príbehu. Sústredenie pre deti sa bude realizovať v zdravom prostredí Kremnických hôr v strede Európy. Deti taktiež zažijú horské výlety, znásobia svoje vedomosti o flóre a faune Slovenskej prírody, zabavia sa pri originálnych hrách i oddýchnu si od bežného sveta v srdci Európy.

V cene 6-dňového sústredenia je zahrnuté:

* strava 5 x denne

* celodenný pitný režim

* ubytovanie – 5 nocí v horskom hoteli STRED EURÓPY

* 24 hod. zdravotná starostlivosť

* Výlety, vstupenky

* skúsení vedúci a lektori

* darčeky pre každé dieťa

* hodnotný kultúrno-športovo-metodicko-zábavný program

Tretia fáza:

MDD - ZÁVEREČNÝ HAPPENING je vyvrcholením projektu „Na palube jednorožca VI“ a uskutoční sa na MDD v nedeľu 29. mája 2017 v areáli Auparku a Sade Janka Kráľa v Bratislave. ZÁVEREČNÝ HAPPENING je určený pre širokú verejnosť, hlavne pre rodiny s deťmi a bude vyvrcholením projektu Na palube jednorožca V, teda kurzov herectva, Kreativity a spoločenského tanca. Zároveň bude prezentáciou organizácií, ktoré majú deti „pripraviť“ na prázdniny! (Polícia, Hasiči, Horská záchranná služba, Záchranná zdravotná a asistenčná služba, Kynologická záchranná brigáda, Armáda SR...) Tieto organizácie budú predvádzať aj rôzne ukážky svojej techniky, či práce a rôznych organizácií, ktoré pracujú s deťmi a pre deti ( Mestská časť Bratislava Petržalka, Cultus slavica, Orbis institut, Materská škôlka Lietavská, Športové turnaje.sk...) a Deti budú mať po registrácii počas dňa šancu absolvovať 12 stanovíšť v priestore celého Sadu Janka Kráľa  s rôznymi súťažami a po absolvovaní všetkých sa dostanú do žrebovania o ceny. Pripravený je aj sprievodný program, ako skákajúce hrady, bubnová škola či pouliční umelci. Samozrejme sa na centrálnom pódiu odprezentujú aj absolventi kurzu herectva a spoločenského tanca, no priestor dostanú aj iné detské umelecké súbory. Tiež budeme na centrálnom pódiu prezentovať aj jednotlivé organizácie, ktoré sa na akcii podieľajú. Na vernisáži odprezentujú svoje umelecké výtvory aj deti z kurzu kreativity. Predpokladaná návštevnosť je 8000 ľudí.

Štvrtá fáza:

LETNÝ TÁBOR niekde na Slovensku júl – august 2017

Počas letných prázdnin organizuje Moonlight camp Detský letný zážitkový divadelno-športový tábor na Krahuliach pri Kremnici v Strede Európy. Desaťdňové zážitkové sústredenie zamerané na prežitok, šport a poznávanie prírody prostredníctvom inklúzie pre deti od 7 do 14 rokov. Vzhľadom na individuálny prístup k deťom a rodinný typ sústredenia, je kapacita každého turnusu obmedzená na 40 detí. Tábor prebieha formou intenzívneho zážitkového vzdelávania postaveného na určitej forme príbehu. Tábor pre deti sa bude realizovať v zdravom prostredí Vysokých Tatier. Počas tábora deti absolvujú minikurzy ako kurz herectva, kreativity a spoločenského tanca. Deti taktiež zažijú rôzne horské výlety, znásobia svoje vedomosti o flóre a faune Slovenskej prírody, zabavia sa pri originálnych hrách i oddýchnu si od bežného sveta. Počas tábora si deti prehĺbia získané vedomosti v externom prostredí. Cieľom aktivity je vymaniť deti z ich prirodzeného sociálneho prostredia a dostať ich do prostredia, kde môžu naplno rozvinúť svoje schopnosti. Počas tábora nie je dovolené telefonovať či sledovať televíziu.

V cene letného tábora je zahrnuté...

* 5 x denne strava

* celodenný pitný režim

* ubytovanie – 9 nocí

* 24 hod. zdravotná starostlivosť

* Výlety a vstupenky

* kurz Herectva

* kurz spoločenského tanca

* kurz Kreativity

* skúsení vedúci a lektori

* darčeky pre každé dieťa

* hodnotný kultúrno-športovo-metodicko-zábavný program