ZACHRÁNIŤ ŽIVOT JE JEDNODUCHŠIE, AKO HO SPLODIŤ“

(MUDr. Viliam Dobiáš)

CELOROČNÝ KURZ PRVEJ POMOCI SO ZÁVEREČNOU SÚŤAŽOU NA CELOSLOVENSKEJ ÚROVNI PRE DETI VO VEKU OD 6 DO 15 ROKOV

Nad projektom prevzal záštitu Prezident Slovenského Červeného kríža

doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD 

 

Úvod:

Až 75 percent úrazov a nehôd sa stáva v prítomnosti blízkych ľudí. Mnohí však nevedia, ako správne podať prvú pomoc, keď sú v ohrození života ich blízki, alebo sa stanú svedkom nehody.

"Nevedomosť, strach a neochota poskytnúť prvú pomoc pripravuje mnohých o šancu na prežitie do príchodu odbornej pomoci," skonštatoval špecialista na urgentnú medicínu a odborný garant projektu Viliam Dobiáš.

Ako vyplynulo z prieskumu spoločnosti TNS, 78 percent ľudí si myslí, že by v prípade potreby vedeli blízkym podať prvú pomoc. Podľa Dobiáša však toto číslo nezodpovedá realite a skúsenosti z praxe ukazujú, že je to okolo päť až desať percent ľudí. Správny počet stlačení hrudníka a záchranných vdychov poznalo iba 38 percent respondentov. Odporúčaný pomer je 30 stlačení a dve vdýchnutia.

"Ideálne by bolo, keby to vedel každý, ale optimálne buďme realisti, keby tretina až polovica ľudí vedela poskytnúť prvú pomoc, tak by to stálo za to," povedal Dobiáš. Podotkol, že sa veľa hovorí o tom, že pri nehodách umiera ročne okolo 300 ľudí, na infarkt však ročne zomrie 4000 až 5000 ľudí. "Z nich tri štvrtiny zomrú v prítomnosti kolegov na pracovisku alebo v prítomnosti rodinných príslušníkov a podľa zahraničných skúseností tretina až polovica ľudí by bola oživiteľná, keby ich niekto začal oživovať," zdôraznil.

Na Slovensku preto vzniká tento projekt. Ideme osloviť deti nielen z detských domovov na Slovensku vo veku od 6 do 15 rokov, pre ktoré sme pripravili celoročný kurz Prvej pomoci, ktorý ukončíme celoslovenskou súťažou. Súčasťou bude aj jednodňový Workshop s prednáškou pána Dobiáša. Snahou je zatraktívnenie prvej pomoci, aby deti boli hrdé, že sa učia Prvú pomoc, lebo poskytnutie pomoci druhému človeku je službou druhému človeku a je vyjadrením mravného princípu ľudskej solidarity a znamená aj potvrdenie ľudskej hodnoty druhého človeka, ktorý je odkázaný na pomoc. Veď aj kresťanské učenie pomôž blížnemu svojmu ako sebe samému predurčuje človeka k pomoci inému - aj neznámemu človeku. Dôležitým aspektom je aj nezištnosť v pomoci – prejav humanizmu, prosociálnosti, láska k blížnemu- trpiacemu, opustenému, zranenému a to v zmysle kresťanskej tradície európskej kultúry a mravnosti. Pri realizácii projektu budeme veľmi úzko spolupracovať s Slovenským Červeným krížom.

Slovenský Červený kríž:

Červený kríž sa zrodil v srdci švajčiarskeho obchodníka Henryho Dunanta, ktorý sa stal očitým svedkom krvavej bitky a jej dôsledkov, kedy zostalo 40 000 mŕtvych a tisíce ranených na vojnovom poli. Touto situáciou bol šokovaný. Zhromaždil obyvateľov blízkych dedín a zorganizoval pomoc a starostlivosť pre ranených. Dobrovoľníci pomáhali všetkým raneným bez zisťovania, kto je priateľ a kto nepriateľ. Tak sa zrodila myšlienka založenia organizácie, ktorá prostredníctvom zaangažovania dobrovoľníkov z lokálnych komunít dokáže pomôcť nielen v čase vojny ale aj v čase mieru bez rozdielu.

Vychádzajúc z uvedeného a z princípov ČK, považujeme participáciu mladých ľudí na dianí v spoločnosti za nesmierne dôležitú. Ich integrácia do aktivít a programov je potrebná na zabezpečenie kontinuity a budovanie lepšej spoločnosti. Predkladaným projektom sa snažíme upriamiť pozornosť mladých ľudí na prvú pomoc. Vďaka jej jednoduchosti a metódam, ktoré využíva ČK, sú mladí ľudia schopní sa ju naučiť. Forma jej vzdelávania je neištitucializovaná a uvedená problematika je veľmi „akčná“ vďaka využívaniu modelových situácií. Ak si uvedomíme, že poznatky získané v tejto oblasti môžu pomôcť zachrániť život našich blízkych či cudzích ľudí, stáva sa táto oblasť práce veľmi zaujímavou a potrebnou.

Cieľová skupina:

·         Primárnou cieľovou skupinou sú žiaci základných škôl, vrátane žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

·         Sekundárnou cieľovou skupinou sú mladí vedúci a mládežnícky vedúci.

·         Terciárnou cieľovou skupinou sú rodičia detí a široká verejnosť, ktorá bude o aktivitách informovaná.

Deti sú skupinou ohrozenou úrazmi vo vysokej miere, s rizikom dlhodobého liečenia, trvalých následkov, invalidity aj predčasnej smrti. Na vzniku úrazov sa podieľa túžba dieťaťa po poznaní a zážitku. Deti však často nedokážu odhadnúť mieru rizika, neuvedomia si následky, nemajú dostatok skúseností aby mohli nebezpečenstvu úrazov prechádzať. No zároveň majú strach keď sa niekto zraní, tečie krv. Ak sa úraz stal v skupine, môžu sa tiež obávať zodpovednosti a tak radšej volia útek od zraneného kamaráta, boja sa zavolať pomoc atď.

Cestou k zníženiu výskytu úrazov detí je aj ich vzdelávanie s obsahom zameraným na prevenciu úrazov a rizík poškodenia zdravia, poznávanie rizík, poskytnutie prvej pomoci a organizáciu pomoci človeku v tiesni vhodnými metódami a formami primeranými veku dieťaťa. Deti sa prostredníctvom vzdelávania naučia už v mladom veku, že je dôležité byť dobrovoľníkom, že to má prínos pre okolie a komunitu, v ktorej žijú. Podľa odbornej literatúry sa mnoho osobnostných vlastností formuje v rodine. Deti zo znevýhodneného prostredia nemajú prístup rozvíjať svoje nadanie, potreby, zvedavosť. Deťom z detských domovov, chceme týmto projektom prispieť k zlepšeniu niektorých osobnostných vlastnostní ako asertivita, empatia, ...        

Deti zo znevýhodneného sociálneho prostredia budú začlenené do neformálneho vzdelávania v rámci skupín. Mladí vedúci zapojení do projektu sú mladí ľudia, ktorí sú absolventmi špeciálneho kurzu Mládeže SČK "Tréner prvej pomoci" Sú kvalifikovaní na výučbu prvej pomoci medzi svojimi rovesníkmi. V projekte zohrávajú dôležitú úlohu nakoľko sa budú zúčastňovať neformálneho vzdelávania ako lektori, tréneri. Pracujú ako dobrovoľníci a využívajú svoj čas zmysluplne. Tento projekt im ponúkne ďalšie formy uplatnenia sa. Sekundárnou cieľovou skupinou tejto aktivity sú aj pedagógovia pôsobiaci na školách. Budú zastrešovať vzdelávanie a budú nápomocní trénerom prvej pomoci pri vzdelávaní.

Ciele projektu:

Primárnym cieľom je prostredníctvom neformálneho vzdelávania prispieť k rozvoju osobnosti detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a detí zo základných škôl.

Ďalším cieľom je vytvorením nového informačného prostredia prispieť k budovaniu komunity dobrovoľníkov, ktorí si budú vymieňať skúsenosti, informácie a motivovať sa navzájom. Sekundárnym cieľom je zapojením mladých vedúcich do procesu vzdelávania prispieť k rozvoju ich pedagogických zručností a k zlepšeniu prezentačných schopností, čoho následkom bude lepšie uplatnenie sa v budúcnosti. Cieľom je tiež prostredníctvom identických aktivít v rámci celého Slovenska, vytvoriť sieť motivovaných mladých dobrovoľníkov po celom Slovensku. Práve oni, budú mať možnosť si vymieňať skúsenosti a prezentovať svoje dobré skúsenosti, aktivity prostredníctvom intranetu. Prostredníctvom sieťovania jednotlivých skupín, ktoré budú do projektu zapojené vzniknú nové siete partnerstiev. Predpokladáme, že to bude na úrovni jednotlivých škôl ale taktiež neformálnych skupín žiakov.

Úspešná realizácia projektu bude mať za následok:

ü  Skvalitnenie života detí a mládeže kreatívnym akcentovaním zásad podpory a rozvoja  zdravia so zásadami inkluzívnej, prosociálnej, multikultúrnej výchovy

ü  Pozitívnu zmenu správania sa detí k rovesníkom, vrátane k deťom znevýhodneného sociálneho  prostredia,

ü  Variabilné motivovanie detí, prehĺbenie ich poznania, ovplyvnenie správania sa pri ochrane a podpore vlastného zdravia, zdravia rodiny a najbližšej komunity, aby ich poznatky boli prostriedkom rozvíjať sa v živote

ü  Prelomiť jazykové, komunikačné, rasové, náboženské bariéry v komunite, rodine, s rovesníkmi,

ü  Podporiť sebarealizáciu detí a mládeže a eliminovať strach z neznámeho - zvýšiť sebavedomé kooperovanie detí v skupine i jednotlivo-tréning nácvik jednoduchých zručností pri riešení simulujúcich, viackrokových problémových úloh.

Realizácia projektu je rozdelená na SEDEM fáz:

Prvá fáza: PRÍPRAVA – január – august 2016

/výber škôl a detských domovov, oslovenie partnerov, príprava Intranetu .../

Druhá fáza: ŠKOLENIE BUDÚCICH LEKTOROV a SPUSTENIE INTRANETU – október 2016 (využiť možnosti INTRANETU)

Tretia fáza: PRIEBEH KURZOV – október 2016 – máj 2017

Štvrtá fáza: WORKSHOP + prednáška - január – marec 2017

/pravdepodobne v každom kraji, teda uskutoční sa 8 Workshopov/

Piata fáza: REGIONÁLNE SÚŤAžE – máj 2017

/krajské kolá/

Šiesta fáza: CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ – jún 2017

/dvojdňová akcia v Kremnici spojená s ukážkami integrovaného záchranného systému/

Siedma fáza: LETNÝ TÁBOR – júl 2017

/ODMENA pre víťazov krajských kôl – pobyt v Tábore vo Vysokých Tatrách

DIEŤA ŽIVOTA:

Môže sa zapojiť každý Detský domov a Základná škola, kde budú mať chuť a možnosti zostaviť minimálne jedno  5 členné družstvo v ktorejkoľvek vekovej kategórii (1. a 2. stupeň ZŠ) a tiež sa nájde vychovávateľ, či učiteľ,  ktorý bude po zaškolení a v úzkej súčinnosti s našimi lektormi pripravovať tieto deti na súťaž. Zaškoľovanie vychovávateľov a učiteľov bude prebiehať v prvej polovici októbra 2016. Po zaškolení až do apríla 2017 prebieha  v každom Detskom domove a na každej Základnej škole, ktorý sa do projektu zapoja, výučba detí. Kurzy budú raz týždenne po 60 - 90 minút. Viesť ich budú zaškolení učitelia a vychovávatelia v úzkej spolupráci s mládežou SČK. Počas tohto obdobia plánujeme pre účastníkov  zrealizovať v každom kraji zaujímavý Workshop za účasti profesionálnych záchranárskych zložiek, odborníkov z oblasti Prvej pomoci spojený s prednáškou pána MuDr. Viliama Dobiáša.  V máji 2017 sa uskutočnia krajské súťažné kolá a víťazné družstvo v každom kraji sa zúčastní celoslovenského finále, ktoré sa  bude konať po viac ako tridsiatich rokoch počas akcie MDD Na palube jednorožca, ktorú tiež organizuje občianske združenie Moonlight camp ako súčasť iného projektu, konkrétne v nedeľu 4. Júna 2017 v Sade Janka Kráľa v Bratislave. Motiváciou pre deti nebudú len nadobudnuté nové poznatky. Ako bonus pre deti, respektíve víťazov krajských kôl je pripravená odmena v podobe desaťdňového zážitkového divadelno-športového tábora v Strede Európy na Krahuliach pri Kremnici. v lete 2017..

Hlavnými projektovými aktivitami budú tréningy prvej pomoci pre deti na základných školách. Realizácia projektu bude prebiehať v školách v zmiešaných skupinách s ostatnými žiakmi školy. Deti zo znevýhoneného sociálneho prostredia tak budú začlenené do neformálneho vzdelávania v rámci skupín. Počas kurzu nadobudnú deti postoj spolupatričnosti a vzájomnej pomoci, rozšíria si svoje komunikačné schopnosti, motorickú zručnosť. Osvoja si zásady bezpečného správania sa a zodpovednosti voči sebe a k ostatným. Prvá pomoc nie je len súbor úkonov, je to spôsob rozmýšľania. Na základe pravidelného tréningu sa v deťoch rozvíja analytické myslenie, sebaovládanie, cibrí sa vnímavosť, trénuje sa flexibilita v myslení a v neposlednom rade sa buduje sebavedomie.

Vo všetkých organizačných formách vzdelávania je potrebné vytvárať žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia špecifické podmienky pre ich úspešné vzdelávanie a uspokojovanie ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. Neformálne vzdelávanie bude prebiehať formou kurzov/tréningov prvej pomoci mimo vyučovacích hodín. Vzdelávanie sa bude realizovať v rámci výchovného systému na pôde školy, čím sa predĺži strávený čas dieťaťa v motivujúcom prostredí medzi rovesníkmi. Zároveň týmto časom navyše môže dieťa stráviť zmysluplne svoj voľný čas. Vzdelávacie prostredie bude o to zaujímavejšie, že sa ho zúčastnia mladí vedúci, vyškolený tréneri prvej pomoci vo veku 16-18 rokov, ktorí sú vekovo bližší žiakom základnej školy a tak na základe rovesníckeho prístupu bude vytvorené neformálne prostredie.

Nová koncepcia kurzu je aplikovaná podľa zásad inkluzívneho vzdelávania, poskytovania prvej pomoci, skautingu pod dozorom školených lektorov. V každej lekcii sa deti stretnú s novým problémom, ktorý sa naučia interaktívnym spôsobom riešiť. Budú používať rôzne pomôcky, učiť sa improvizácií na simulovaných akciách. Program tréningov bude prispôsobený dynamike jednotlivých skupín. Využívané bude hlavne učenie zážitkovou formou, modelové situácie, praktický tréning zručností. Do procesu vzdelávania bude začlenená aj motivácia zo strany profesionálov – policajtov, záchranárov, hasičov. Na tréning sa budú môcť deti prihlásiť na základe ich vlastného záujmu, teda na princípe dobrovoľnosti. Po absolvovaní takéhoto druhu vzdelávania sa deti stanú taktiež dobrovoľníkmi na iných organizovaných podujatiach. Budú dobrým príkladom pre svojich rovesníkov v preukazovaní záujmu a taktiež vedomostí pri pomoci iným.

INTRANET

Počas realizácie celého projektu bude spustený interný informačno – poradenský internetový portál. (Intranet).  Pre podporu sieťovania žiakov, pre zlepšenie ich motivácie, výmenu ich skúseností a úspechov pripravujeme vytvorenie špeciálnej sekcie intranetu na stránke www.dietazivota.sk . Týmto spôsobom budú môcť žiaci, pedagógovia, tréneri spolu komunikovať. Prostredie bude administrované a diskusie ohľadom dobrovoľníctva, prvej pomoci budú podporované administrátorom. Týmto spôsobom utvoríme jednotný zdroj informovania, každého registrovaného člena. Podporíme možnosť samovzdelávania z odborných informácií, ktoré budú súčasťou intranetu. Výrazne sa podporí komunikácia medzi účastníkmi z rôznych častí Slovenska, v rámci intranetu budú vyhlásené rôzne súťaže aby sa podporila motivácia účastníkov aktivít. Taktiež týmto spôsobom bude možné získať spätnú väzbu na realizáciu projektu.

Pomocou intranetu bude možné organizovať stretnutia, informovať o akciách a podujatiach, zdieľať informácie medzi jednotlivými  účastníkmi s možnosťou konzultovať na rôznych úrovniach, vzdelávať - série on-line prednášok, respektíve školení na rôzne témy a na rôznej úrovni. 

Hlavné výhody kvalitne a dobre nastaveného intranetu

zvýšenie produktivity práce a úspora času na základe vytvorenia jednotného informačného zdroja

možnosť vzdelávať sa v rôznych oblastiach a na rôznych úrovniach podľa požiadaviek, prípadne potrieb používateľov 

aktuálnosť a dostupnosť informácií na jednom mieste

jednoduché používanie (rýchle pridávanie informácií, vyhľadávanie a správa informácií)

určenie rôznych prístupových práv používateľov a skupín k informáciám

presná adresnosť a postupnosť úloh medzi riešiteľmi

inovatívnosť  (možnosť ďalšieho rozširovania funkčnosti riešenia pomocou modulov)

všestrannosť a variabilnosť riešenia

odbúranie papierovej agendy a zlepšenie toku informácií

úspora času (jednoduché, prehľadné a intuitívne grafické rozhranie )

kompletné ovládanie prostredníctvom internetového prehliadača - bez nároku na ďalší hardware, alebo software

bezpečný prístup k informáciám a službám

podpora komunikácie medzi účastníkmi

vytvorenie elektronického archívu

motivačné pôsobenie pridelených úloh

spätná väzba na úlohy

Prvá úroveň

-          deti ZŠ a Detských domovov  vo  veku od 6 do 16 rokov z celého Slovenska

-          možnosť navrhovať  partnerstvá  zamerané na spoluprácu pri poskytovaní služieb na svojej úrovni

Druhá úroveň

-          mladý vedúci - dobrovoľníci (v každom územnom spolku delegujeme  pre každú školu, či detský domov jedného - dvoch „KRSTNÉHO OTCA“ z radov Mládeže SČK – dobrovoľníkov. Jeho úlohou bude pomáhať, koordinovať, vzdelávať, konzultovať, informovať, či motivovať účastníkov z pridelenej školy, či detského domova. Organizovanie a propagácia činností v oblasti DOBROVOĽNíCTVA

-          možnosť navrhovať  partnerstvá  zamerané na spoluprácu pri poskytovaní služieb na svojej úrovni

Tretia úroveň

-          pedagógovia, sociálny pracovníci, či konzultanti, vychovávatelia. Na tejto úrovni bude možné sledovať dianie v úrovniach nižších s možnosťou aktuálne reagovať. Vzájomne si odovzdávať podnety, informovať sa, konzultovať...

-          možnosť navrhovať partnerstvá zamerané na spoluprácu pri poskytovaní služieb na svojej úrovni  a uzatvárať navrhované  partnerstvá  zamerané na spoluprácu pri poskytovaní služieb na úrovniach nižšie.

Štvrtá úroveň

-          riaditelia škôl, detských domovov, územných spolkov SČK, pracovníci samosprávy, ktorých agendou je mládež, vzdelávanie, zamestnanosť ... . Na tejto úrovni bude možné sledovať dianie v úrovniach nižších s možnosťou aktuálne reagovať. Vzájomne si odovzdávať podnety, informovať sa, konzultovať...

-          možnosť navrhovať partnerstvá zamerané na spoluprácu pri poskytovaní služieb na svojej úrovni  a uzatvárať navrhované  partnerstvá  zamerané na spoluprácu pri poskytovaní služieb na úrovniach nižšie

Piata úroveň

-          SPRÁVCA –  spravuje stránku, organizuje a zabezpečuje školenia, prednášky,  WorkShopy..., spolupracuje s skupinou konzultantov, odborníkov, či školiteľov  v rôznych oblastiach a na rôznych úrovniach, podľa potrieb užívateľov. Propaguje prácu s mládežou prostredníctvom médií, internetu (FB)

-          možnosť navrhovať  a uzatvárať navrhované  partnerstvá  zamerané na spoluprácu pri poskytovaní služieb na všetkých úrovniach

Kurz PRVEJ POMOCI

Mnohé deti zo tohto prostredia čelia či už násiliu v podobe agresivity starších kamarátov, alebo šikane v rámci prostredia v ktorom sa pohybujú. Osvojením základných princípov ochrany zdravia môžeme prispieť k väčšej istote detí. Ponúkneme im možné riešenia rôznych krízových situácií, spôsoby pomoci pri javoch ohrozujúcich život a zdravie. Dnešný moderný svet je plný techniky. Počítače, Tv, herné konzoly, MP3 prehrávače... na nás útočia zo všetkých strán. A práve táto technika sa často stáva verným spoločníkom našich detí.  Preto sa všetci snažme, aby z našich detí nevyrástli „betónoví väzni“, ale plnohodnotné zdravé bytosti. Deti sa svojou zvedavosťou vystavujú celému radu im neznámych nebezpečenstiev. Natiahnu si na hlavu vrecúško z umelej hmoty ako masku a potom nemôžu dýchať, stiahnu hrniec s vriacou vodou, pichnú drôt do zástrčky, založia nekontrolovaný oheň.... Na deti striehne priam nekonečný rad nebezpečenstiev. Ani tí najpozornejší rodičia nedokážu všetkým úrazom zabrániť.  Cieľavedomými opatreniami však môžete mnohým predísť. Uvedomte si, že deti vlastne ešte len poznávajú svet okolo seba a nepoznajú nástrahy, ktoré okolo nich striehnu. Je dôležité, aby ste ich na ne čo najskôr upozornili!

Počas kurzu zároveň nadobudnú postoj spolupatričnosti a vzájomnej pomoci, rozšíria svoje komunikačné - vyjednávacie schopnosti a motorickú zručnosť so zdravotníckym materiálom. Osvoja si zásady bezpečného správania sa, aj zodpovednosti k sebe a ostatným osobám Dieťa by nemalo pociťovať menejcennosť a malo by získať sebaistotu a radosť zo života. Uvedeným kurzom prebudíme v deťoch radosť z aktivít, tvorivosť, nadanie, rozvinieme komunikačné zručnosti a schopnosť sebavyjadrenia.

Výhody kurzu:

Ø  kvalitatívne prispeje k dosahovaniu lepších výsledkov pri prevencii detí pred negatívnymi javmi ohrozujúcimi život a zdravie

Ø  dostane do povedomia detí zásady bezpečného správania sa v škole, doma, v doprave a počas mimoškolských aktivít, vo voľnej prírode,

Ø  pomôže deťom osvojiť si riešenie rôznych krízových situácií

Ø  naučí deti pristupovať zodpovedne k sebe a iným osobám

Ø  osvojí postoj k spolupatričnosti a vzájomnej pomoci

Ø  rozšíri komunikačné schopnosti a motorickú zručnosť

Ø  rozvinie reakčnú schopnosť a kordináciu

Ø  aktívne podporí protidrogovú prevenciu   

Preverením nadobudnutých vedomostí a zručností bude súťaž na krajskej aj celoslovenskej úrovni.

LETNÝ TÁBOR v Strede Európy na Krahuliach pri Kremnici

júl – august 2017

Počas letných prázdnin organizuje Moonlight camp Detský letný zážitkový divadelno-športový tábor v Strede Európy na Krahuliach pri Kremnici. Desaťdňové zážitkové sústredenie zamerané na prežitok, šport a poznávanie prírody prostredníctvom inklúzie pre deti od 7 do 14 rokov. Vzhľadom na individuálny prístup k deťom a rodinný typ sústredenia, je kapacita každého turnusu obmedzená na 40 detí.

Tábor prebieha formou intenzívneho zážitkového vzdelávania postaveného na určitej forme príbehu. Tábor pre deti sa bude realizovať v zdravom prostredí Kremnických hôr. Počas tábora deti absolvujú minikurzy Herectva, Kreativity a spoločenského tanca. Deti taktiež zažijú rôzne horské výlety, znásobia svoje vedomosti o flóre a faune Slovenskej prírody, zabavia sa pri originálnych hrách i oddýchnu si od bežného sveta v lone prírody.

Počas tábora si deti prehĺbia získané vedomosti v externom prostredí.

Cieľom aktivity je vymaniť deti z ich prirodzeného sociálneho prostredia a dostať ich do prostredia, kde môžu naplno rozvinúť svoje schopnosti. Počas tábora nie je dovolené telefonovať či sledovať televíziu.

Centrála Moonlight campu sa presunula bližšie k stredu Európy do penziónu STRED EURÓPY na Krahule pri Kremnici.  Štýlovo a komfortne zariadené izby v prekrásnom lesnom prostredí ponúkajú dokonalý priestor pre tvorbu programu.

V cene letného tábora je zahrnuté...

* 5 x denne strava

* celodenný pitný režim

* ubytovanie – 9 nocí

* 24 hod. zdravotná starostlivosť

* Výlety a vstupenky

* kurz Herectva

* kurz Spoločenského tanca

* kurz Kreativity

* skúsení vedúci a lektori

* darčeky pre každé dieťa

* hodnotný kultúrno-športovo-metodicko-zábavný program