Inklúzia v umení a umením

 

Cieľom je podporiť všestrannú kreativitu, talent a nadanie detí. Rozvíjať grafomotoriku, vyjadrovacie a komunikačné schopnosti i komplexný rozvoj poznávacích procesov prostredníctvom zážitkových a umeleckých tvorivých aktivít.  

Čiastkovými cieľmi kurzu sú samostatne tvorivo vyjadriť svoje myšlienky, predstavy a pocity a naučiť sa spolupracovať pri riešení problémov. Tvorivo a kriticky myslieť.

   

 

Jednotlivé lekcie deti zavedú do histórie i súčasnosti umenia, dajú možnosť vyskúšať si rozličné techniky výtvarnej tvorby cez experimentovanie s farbami, kresbu, akvarel, koláže, asambláže, modelovanie, plošné a priestorové vytváranie a konštruovanie, hru s textami a písmom, spracovávať textový materiál, textilnú tvorbu, výrobu šperkov, maňušiek, rekvizít...... s použitím rôznych metód ako sú KEMSAK, Kritické myslenie, pojmové mapovanie, synaktika, tvorivé písanie, experimentovanie, žážitkové učenie, tvorivá dramatika. brainstorming, kooperatívne učenie, portfoliá prác, autoevalvačné metódy...

Osvedčenou formou vzdelávania prevedie deti akreditovaná lektorka s bohatými skúsenosťami cez mnohé zaujímavé témy:

 

1.      Zoznámte sa s umením / diskusia Z minulosti do súčasnosti umenia, knihami o umení...../

2.      Kreslíme rôznym grafickým materiálom / diagnostika, grafomotorika, úchop grafického materiálu, zraková a motorická pamäť, psychomotorika a vizuomotorika, lateralita, predstavivosť, pozornosť, vnímanie....../

3.      Farba a emócie / Obraz: Max Kandinskij – Kruhy, farba,farba a emócie,  základné delenie farieb, komplementárne farby, miešanie a experimentovanie s farbou, pokusy, otláčanie rúk a materiálov............/

4.      Farebná jeseň / vychádzka k Dunaju, estetické vnímanie krás jesennej prírody , zber prírodnín........../

5.      Jesenné premeny / kreatívne využitie prírodného materiálu, výtvarné, pracovné dotváranie a tvorba textov ......../

6.      Koláže asambláže / téma ľubovoľná a textová tvorba /

7.      Exkurzia / podľa aktuálnej ponuky Bibiany, SNG, VŠVU....... /

8.      Vychádzka  / umelecké skvosty starej Bratislavy....... /

9.      Bratislava  / tvorba textov, výtvarné spracovanie témy ľubovoľnou technikou, suvenír z Bratislavy, pohľadnice...../

10.  Hlina  / základné techniky spracovania, vaľkanie, hnietenie, krájanie, otláčanie, spájanie... /

11.  Figurálna tvorba z hliny/ anjelik, zvieratká, darčeky k Vianociam.../

12.  Vianočné dielničky a trhy / spoločné stretnutie detí a rodičov /

13.  Návšteva keramického ateliéru, ukážka práce a vypaľovanie

14.  Hudba, text a farba / muzikoterapia, artterapia, voľné vyjadrenie emócií textom i výtvarným umením /

15.  Textilná tvorba 1. / tvorba námetov, pojmové mapy, textové osnovy príbehov, strihanie, šitie, lepenie, práca v rovine i priestore, hry a dramatizácie s výrobkami ....../

16.   Textilná tvorba 2. / dotváranie a tvorivá dramatika s vyrobenou rekvizitou......./

17.  Telo ako vyjadrovací priestor - módny návrhár, návrhárka 1. / maľovanie na tvár, maskovanie, výroba masiek, kostýmov, hranie rolových hier, písanie textov, prezentácia módnej tvorby /

18.  Telo ako vyjadrovací priestor - módny návrhár, návrhárka 2. / výroba šperkov, kresba na textil, líčenie, módne účesy, dokončovanie kostýmov a príprava módnej prehliadky  - využitie  technického, či odpadového materiálu /

19.  Malé rozprávkové snenie 1. / tímová práca na tému vymyslenej rozprávky, spracovanie textu, po výtvarnú výrobu a umeleckú prezentáciu výtvorov – aj s hudbou....../

20.  Malé rozprávkové snenie 2.

21.  Malé rozprávkové snenie 3.

22.  Vychádzka: Kamene a kamienky / vychádzka do prírody so zberom prírodného materiálu a tvorenia v prírode..../

23.   Prečaruj si kamienok / umelecky dotvárať a maľovať na kamene.../

24.  Vychádzka: Najväčší umelec – príroda / s fotoaparátom do prírody, skicár v prírode, čo dokážeme s hlinou, kresba do pôdy, stopy vody, farebná škála kvetov, básnici prírody........../

25.  Všade samé informácie –sú noviny minulosť? / skladanie, strihanie, obrázkové čítanie, tvorba novín a časopisu, využitie IKT a médií....../

26.  Vyrábame kulisy / práca s kartónom a farbami , práca s plachtou a farbami..../

27.  28.29. Dotváranie prác a  príprava na vernisáž, autoevalvácia......

30. VERNISÁŽ

Každú Nedeľu (okrem sviatkov) od 4.10.2015 o 10:00 hod.

v DK Lúky, Vígľašská 1, Petržalka, Bratislava

 Kurz obsahuje 30 lekcií, každá v trvaní 90 minút.

Cena za jeden kurz pre školský rok 2015/2016 je 199 €.

 

Platbu za kurz nie je potrebné zaplatiť celú pri prihlásení. 

  Tešíme sa na každého od 6 do 16 rokov.

Vzhľadom k individuálnemu prístupu v každej skupine maximálne 12 detí.


Kliknutím si stiahnete: PRIHLÁŠKA Na palube jednorožca V.